Skip to main content

Dr. Pang Heming je ustanovitelj Zhinen Qigong znanosti. Posnetek njegovega govora je nastal okoli leta 1990.

Transkript je prevedla mag. sinologije Anja T. Purger

V preteklih dvanajstih učnih urah smo se pogovarjali o možnostih v qigongu. Celotni kontekst qigonga bomo enostavno, a celostno predstavili. Od današnjega dne dalje bomo razlagali drugo poglavje, povzetek teorije qigong znanosti. Ker qigong in qigong znanost nista eno in isto, to vprašanje prav tako spada v razvoj koncepta qigonga, ki ga bomo korak za korakom spoznali. Spomnim se, ko sem leta ’79 in ’80 v Pekingu predaval o tem, da je qigong tako rekoč posebna znanost, rekli smo, da bi morali qigong predstavljati kot znanost; qigong in qigong znanost sta namreč dva različna koncepta, zato bi ju bilo neprimerno vreči v isti koš. Kakorkoli, z enim stavkom bi lahko povzeli, da qigong in qigong znanost nista enaka, ja, nista eno in isto. Qigong je starodavna kultura, stara več tisoč let. Qigong znanost je, ravno nasprotno, vzcvetela šele v zadnjih letih. Zato bomo najprej spregovorili o uvodu v qigong znanost, nato pa v celoti predstavili povzetek razprave. Z drugimi besedami, kakšna znanost je qigong znanost, kako se je oblikovala, kako se je razvijala, zakaj je pomembna ipd. Takšna vprašanja bomo obravnavali v tem poglavju. Danes bomo najprej razložili prvi del, ki se imenuje »Povzetek qigong znanosti«. V tem delu se bomo najprej osredotočili na sintezo qigong znanosti v povezavi s splošnim znanjem. Kako se je qigong pravzaprav preoblikoval v qigong znanost? Dandanes v qigong skupnosti in v družbi nasploh vse v povezavi s qigongom, učenjem qigonga, qigong znanostjo, vedo o življenju naslovimo enako. Zato bomo v tem poglavju, četudi je to poglavje o qigong znanosti, najprej spregovorili o glavnem konceptu. Prva velika tema bo torej: qigong znanost kot nova, lahko bi rekli unikatna znanost. To predstavlja prvo večjo težavo. Qigong je nova, posebna veja znanosti. Tudi vsa naslednjavprašanja bomo obravnavali, ja, jih bomo obravnavali. Da bi lažje razumeli to vprašanje, bomo na začetku podali definicijo qigong znanosti. Morali bomo biti pozorni na zaporedje v tem predavanju, ker ne bo popolnoma enako, kot je v knjigi. Pri pisanju knjige obstaja določena metodologija razlage, vendar se bojim, da je pri predavanju ni mogoče uporabiti na povsem enak način. V tem poglavju se zaporedje pri pisanju knjige ali predavanju na podlagi knjige od začetka do konca pogosto navidezno razlikuje. Če razlagamo, da je qigong znanost unikatna znanost, moramo zato najprej obrazložiti definicijo qigong znanosti. Kako se je izoblikovala qigong znanost? Čemu pravimo qigong znanost? Kaj predstavlja bistvo qigong znanosti? Nujno potrebno je, da razlaga vsebuje definicijo qigong znanosti. Torej, kakšna je definicija qigong znanosti? Ta vsebina je navedena tudi v naši knjigi na strani 37. O tej temi je v zadnjem segmentu jasna razlaga povzetka zgoraj omenjenega: »Qigong znanost je znanost o razvoju uporabe izredne inteligence človeških zmožnosti«. To je poved iz knjige. Kot rečeno, je qigong znanost torej take vrste znanost, vendar pa osvetliti definicijo na ta način še ni dovolj. Ker ta definicija ne more opredeliti in razložiti bistva qigong znanosti, bomo v nadaljevanju razložili le en del, ki z definicijo tvori celovito obliko. V nadaljevanju lahko prav tako na tej osnovi za smiselno vsebino qigong znanosti oblikujemo naslednje pravilo: »V praksi je vsebina qigong znanosti pravzaprav njegova definicija«.

Teoretični temelj qigong znanosti predstavljata koncept hunyuan (sinteza celostnega obstoja) in metoda izredne inteligence, pridobljena z vadbo qigonga, ki prikazujeta  naravo človeka  in družbe kot celoto in kot ritem življenjskih funkcij. To je nekoliko daljši opis. Kar sledi, je ta pravila spraviti v obliko, da bodo posamezniku omogočila živeti tako, da s področja nujnosti preskoči v smer svobode. Qigong znanost je torej take vrste znanost. Ta definicija prikazuje teoretske temelje qigong znanosti, torej njeno teorijo, zelo korenito. Kaj pa pomeni temeljna teorija? Ustavimo se pri konceptu hunyuan (koncept sinteze celotnega obstoja) in podajmo razlago. Z vidika Zhinenga ga imenujemo koncept hunyuan. Splošno gledano, z vidika qigonga v širšem pomenu naše, kitajske kulture, pa se koncept hunyuan imenuje holizem. Ali rečemo združenost neba in človeka ali pa človeka in neba; človek predstavlja človeka, nebo predstavlja naravo. Naš Zhineng je koncept hunyuan. Tudi koncept hunyuan kot teoretični temelj, najbolj osnovni gradnik, ima teorijo. Z vadbo qigonga pridobimo zmožnost izredne inteligence, ki ni običajna inteligenca. V tem delu bomo spregovorili o prednostih vadbe qigong, s katero lahko med drugim razvijemo izredno inteligenco, pri kateri gre za supersenzorične sposobnosti. To je v okviru znanstvenih raziskav posebna metoda. Seveda pa je možno, da je izredna inteligenca že prirojena supersenzorična percepcija človeka. Ker študija za katerokoli območje ali znanost potrebuje raziskavo, morajo imeti v tem oziru te stvari neko raziskovalno metodo. Kaj pa qigong? Qigong znanost? Kakšna je njegova raziskovalna metoda? So to z vadbo qigonga pridobljene sposobnosti, izredna inteligenca? Če želimo v današnjem času izvesti raziskavo, potrebujemo podporo raziskovalnih inštrumentov, vendar pa je podporna metoda qigonga izredna inteligenca sama. Torej, potrebno je izpostaviti raziskovalno metodo. Sledi razlaga o namenu, raziskavi. Raziskavi česa? Kaj sledi raziskavi, kaj je potrebno opraviti? Osvetliti delovanje narave človeka in družbe kot celoto in kot ritem življenjskih funkcij. Kako bi to razložili? Človek je človek, ampak ali deluje človeško? Ta človek; recimo, da človeka razumemo, kot da ni povprečna oseba. Qigong znanost predpostavlja, da je vsaka individualna oseba ne le del narave, temveč tudi del družbe. Človek in narava sta del celote, človek in družba sta prav tako celota. Qigong znanost je primer take celote. In takšne lastnosti celote prinašajo neko razumevanje človeka. Glede na vzorce lahko človeka predstavimo skozi metode qigong znanosti. In kako naprej? Potem uporabimo te vzorce v prid človeštva; cilj vsake znanstvene raziskave je namreč, da bi spoznanje služilo  človeku. Če dosežemo neko znanstveno razumevanje, ki na koncu nima nobene povezave oziroma odnosa z ljudmi in ki ga ljudje ne morejo uporabiti ali se z njim poistovetiti, potem le-to izgubi smisel. Omenimo neki splošen odnos, na primer astronomija ima povezavo s človekom. Študija nebesnih teles, o izvoru nebesnih teles, je dejansko študija o izvoru Zemlje in človeštva. Izvor nebesnih teles ima povezavo s človekom in izvorom člveštva. Ampak qigongov […]28 služi človeškemu telesu. Nenazadnje ljudje napredujemo v meri višje stopnje zavesti, tukaj in sedaj se mi vsi skupaj vzpenjamo na višjo raven. Definicija qigong znanosti je določena v skladu s tem. Tako je določeno. Na tej točki vam lahko jasno obrazložim bistveno, najpomembnejšo točko te znanosti. Najbolj temeljna značilnost in posebnost je poudarek na vadbi qigonga kot sredstvu za razvoj izredne inteligence. Ta temeljna karakteristika je dosegljiva prek raziskovalne metode – s prakticiranjem qigonga dosežene izredne inteligence. In prek nje raziskujemo življenjske aktivnosti in ritme človeškega delovanja. Če raziskujemo biološki ritem človeka brez uporabe raziskovalnih metod qigonga – bolj natančno povedano, če ne uporabimo z vadbo qigonga pridobljenih sposobnosti izredne inteligence za raziskovanje, potem ne moremo reči, da gre za qigong znanost. Najbolj temeljna lastnost qigong znanosti se od vseh ostalih znanstvenih panog razlikuje v sposobnosti izredne inteligence, ki jo pridobimo s prakticiranjem qigonga. V teoriji bioznanosti, novodobne znanosti, je veliko kategorij, ki raziskujejo biološke ritme človeka. Raziskovanje bioloških ritmov človeka služi človeštvu, a nobene od teh znanosti ne moremo oklicati za qigong znanost. Ne moremo. Ob razlagi te definicije bomo najprej obrazložili, kakšne vrste znanost je qigong znanost. Naj pri tem še enkrat ponovimo – ali qigong znanost lahko postane znanost kot taka? Ali je dovoljšna, ali zadostuje pogojem, da se lahko kvalificira in postane samostojna znanstvena panoga? To zahteva, da dobro oblikujemo naslednjo definicijo. Pravimo, da je znanost, toda ali sodobna znanost prepozna qigong kot znanost? V sodobni znanosti mnogo ljudi qigong znanosti ne priznava kot samostojno znanstveno panogo, zatorej s tega vidika ne more biti opredeljena kot znanost. Trenutno še ne zadošča, vsaj ne dovolj, da bi jo na tej točki lahko opredelili kot samostojno znanstveno panogo sodobne znanosti. Lahko jo le obravnavamo kot del starodavne kulture, tako to vidijo sodobni znanstveniki. Toda mi pravimo, da ni ravno tako. Mi interpretiramo qigong kot unikatno in samostojno znanstveno panogo, ker sama po sebi vsebuje vsakršne predpostavke, da se razvije v znanost s posebnimi značilnostmi.

Če nekoliko analiziramo, naša znanost želi postati specifična znanstvena panoga, lahko bi tudi rekli samostojna znanost. Toda katere pogoje mora izpolnjevati, če želi postati samostojna znanost? Torej, najprej mora imeti lastno teorijo, ki jo lahko tudi praktično uporabi. Prva točka torej predstavlja sistem lastnih teorij. Drugič, imeti mora določene raziskovalne metode; tretjič, imeti mora tudi raziskovalno območje in raziskovalni objekt. In četrtič, imeti mora namen oziroma cilj. V primeru, da vsebuje vse te štiri točke, ki so tudi v praksi sposobne prestati preizkus časa, potem lahko to znanje postane samostojna znanost. Upoštevajoč ta vidik, ali naša qigong znanost zadošča tem točkam? Rečemo lahko, da jih v celoti izpolnjuje. Najprej si oglejmo sistem teorij. Qigong ima lasten, celoten niz teorij. Torej, Zhineng qigong ima temeljno teorijo, ki vključuje koncept hunyuan, ki se podaljšuje v izvedbi qigong veščine, v praktični teoriji. Poleg te temeljne teorije ima še eno specifično teorijo. V qigongu poznamo specifike telesa; za raziskovanje te specifične teorije se moramo učiti tehnike, Zhineng qigong
 28 Nerazumljiv del posnetka. vadbe, usvojiti moramo metodo izredne inteligence, znanje te tehnike in njegovo teorijo. To je temeljna teorija. Poleg tega je ta teorija aplikativna, je uporabna. Če pogledamo z vidika znanosti, znanost ima vedno temeljno teorijo, ima mnenje. In če vse to povzamemo, poseduje naš Zhineng qigong prav vse prvine. Če povzamemo program, ima Zhineng qigong zastavljenih devet lekcij. Teorije teh lekcij niso izmišljotina, temveč so sistem z jedrom celostnosti. Ne samo da ta teorija ni namišljena, temveč je prestala tudi številne prakse in je spodobna teorija. Čeravno Zhineng qigong ni dolgo uveljavljen, le deset let, skupno število naših vadečih šteje že nekaj milijonov ljudi. Nekaj milijonov ljudi, ki vadijo, je dokazilo, da so teorije pravilne, ustrezne. Z vidika celotnega qigonga je klasičen qigong prisoten nekaj tisoč let, celotno število kitajskih vadečih bi znašalo, lahko bi rekli neskončno, nekaj deset milijonov. Klasična qigong teorija je prešla, prerasla klasičnost naših prednikov, antičnih prednikov in njihove dokaze. Tudi Zhineng qigong je prerasel našo dobo, če je skupno število praktikantov milijon, potem je to neizpodbiten dokaz, da je teorija verodostojna. Ustreznost te teorije nenazadnje ne more biti odvisna le od drugih znanstvenih teorij, da bi jo potrdile in dokazale. Na tem mestu morate študenti razumeti to točko. Teorija qigonga usmerja qigong prakso, qigong praksa pa nadzira in testira ustreznost qigong teorije in je edini kriterij. Uporabiti druge predmete oziroma akademske discipline za preiskovanje in potrditev qigong teorije bi  bilo neustrezno. Tovrstno  preverjanje ustreznosti ne bi  bila najboljša praksa testiranja ustreznosti, ravno  obratno, preverjanje bi postalo okorelo. Je torej temelj našega qigonga pravilen? Vzemimo kot primer znanstvenike, ki so ga prvotno potrdili, ta temelj ima nekaj virov, s katerimi so ga ovrednotili in dokazali, temu rečemo dogmatizem. Da Mao Zidong v zgodnejših časih ni kritiziral dogmatizma, je zmotno mišljenje? Praktično preverjanje relevantnosti torej; rečemo lahko, da je ustreznost qigong teorij primerno dokazovati s samim prakticiranjem qigonga. V končni fazi torej te teorije lahko vzpostavimo, ja, lahko jih vzpostavimo. Če želimo obravnavati to vprašanje, moramo imeti glede qigong teorije tovrstno razumevanje. Najprej smo razložili en vidik teorije. Drugi vidik je raziskovalna metoda qigonga. Ali ima specifično raziskovalno metodo? Pravimo, da ima. Ključno definicijo smo ravno opisali, to je prek qigong vadbe pridobljena izredna inteligenca, ki gradi študijo človeškega telesa in zakonov narave. In vodi znanstveno raziskovanje. Glede dotičnega vprašanja, v qigong besedišču rečemo omenjenemu procesu metoda notranjega vpogleda. V nadaljevanju bomo v drugem segmentu obravnavali to temo v celoti.

Drugi segment strokovno opiše vprašanje metode notranjega vpogleda in razlaga posebnost znanstvene raziskovalne metode qigonga. Pravzaprav ima ta metoda, znanstvena raziskovalna metoda qigong znanosti, kompleten sistem znanja. Praktično znanje je njegova metoda, vendar je tudi tehnika ena izmed metod. Te teme na tem mestu ne bomo obravnavali širše, v celoti jo bomo predelali v drugem segmentu. Raziskovalna metoda qigonga, ta najbolj nenavadna metoda, se razlikuje od vseh sodobnih metod. Pravimo, da je qigong edinstvena znanost, edinstvena v raziskovalni metodi. Glede drugega vprašanja, če boste to temo sošolci le okvirno razumeli, bo zadoščalo. Drugo vprašanje je, kaj je predmet raziskave, področje raziskave? To področje moramo tudi zelo dobro razjasniti ja, dobro  razjasniti. Torej, raziskovalno področje qigonga je zelo prostrano in se precej razlikuje od ostalih znanstvenih področij. Na eni strani je raziskovalno območje drugih znanstvenih raziskav področno, omejeno; toda raziskovalno področje qigonga je obsežno in vključene teme so številčne. Za lažjo razlago bomo podali en primer. Torej, eno področje je raziskava življenjskih aktivnosti človeškega telesa. Glede življenjskih aktivnosti, qigong znanost raziskuje različna stanja življenjskih aktivnosti človeškega telesa, ta stanja bomo v grobem razdelili. V kakšnih stanjih je pravzaprav lahko človeško telo? Lahko je v bolezenskem stanju, patološkem stanju. Qigong raziskuje tudi bolezensko in normalno stanje. Kakšne vrste življenjskih aktivnosti spadajo v stanje običajnih ljudi, navadnih ljudi? Zdaj je nadnaravno oziroma transcendentno stanje glede na sposobnosti povprečnih ljudi naraslo, se razširilo. Seveda moramo to razdeliti, na vsakem nivoju je določeno število različnih stopenj. V to temo se ne bomo poglabljali, zavoljo postavitve Zhineng qigonga se ne bomo lotili podrobnega preučevanja. V prihodnje pa ima povezavo z našim konceptom hunyuan. Qigong raziskuje tovrstna življenjska stanja, ne samo značilnosti in načine delovanja teh treh bioloških stanj, ključna točka raziskav je, kako se ta tri biološka stanja preobražajo eno v drugo, njihovo pravilo oziroma ritem preobražanja. To je zelo pomembno za qigong znanost, zelo pomembno polje raziskovanja. Kako se zgodi sprememba med bolezenskim in normalnim stanjem? Zakaj ljudje zbolijo? Kako postanejo bolni? In kako se bolezensko stanje povrne, obnovi v normalno stanje? Oba procesa imate vzorec. Od normalnega stanja k nadčutnemu stanju, kako poteka sprememba med njima? Qigong poudarja raziskovanje takih vprašanj, tovrstnih zadev. Glede na preučevanje preobrazbe bolezenskih stanj v normalno stanje bi moralo v tem kontekstu to spadati v kategorijo medicinske znanosti, vendar pa tudi v našem qigongu raziskujemo ta vprašanja, zato ta del imenujemo medicinska študija qigong. Glede na temeljno znanje bomo v zadnjem segmentu, v delu o konceptu hunyuan, govorili o konceptu celostnega zdravljenja, ki mu lahko rečemo tudi koncept diagnoze in ozdravitve. Fiziologija, patologija, diagnoza, zdravljenje, pogovarjali se bomo o tem, kako te stvari postanejo del medicinskega zdravljenja v qigongu. Toda dejansko resnični cilj qigonga ni le ta točka, cilj qigonga je premakniti ljudi, da vstopijo iz normalnega stanja v nadčutno, transcendentno stanje, na višji nivo. Ko se bo dvignil nivo življenja, bo tudi populacija preskočila na višjo stopnjo.

Torej ne gre le za prehod iz bolezenskega stanja v zdravo stanje, temveč qigong verjame, da je celo bolj pomemben vstop iz zdravega stanja v nadčutno stanje. Ta del vrednoti kot zelo pomemben del. To je eno, to je vsebina enega vidika raziskave, ki obsega tako območje kot tudi predmet raziskave. Poleg tega vidika obstajajo še druge raziskave. Raziskuje tudi uporabo qigonga na različnih študijskih področjih, ne le v povezavi s človekom, temveč v celotni naravi in družbi, v vseh sferah, qigong je aplikativen v vseh študijskih vejah. Kako ga apliciramo na vsakemizmed študijskihpodročij? Temeljne eoretske principe qigonga moramo usmeriti praktično. Nato moramo v tej konkretni praksi vzpostaviti teorijo vsakega študijskega področja zase. To lahko v prihodnje vzpostavimo. In ne le qigong, v ospredju ni samo medicinsko zdravljenje s qigongom. Vzpostavimo lahko vse naslednje panoge: qigong medicinsko znanost, qigong muzikologijo, qigong šport, qigong astronomijo, qigong geografijo, agrikulturo in tako dalje, tako velika je ta tema. Na tem mestu, z vidika predmeta in območja raziskovanja, je potrebno omeniti to posebnost. Tudi ta ustreza načelom naše znanosti. Zadnja stvar je, da ima svoj lastni raziskovalni namen, cilj. Kaj bi pomenilo vzpostaviti cilje qigonga? Kaj bi z njimi počeli? Namen je rešiti vprašanje zdravja, fizičnega in mentalnega zdravja ljudi. Trenutno usmerjamo qigong znanost v človeško telo, v zdravljenje bolezni in fizično krepitev telesa. Zdravljenje in krepitev telesa je primarna faza ciljev qigong znanosti. Resnično poslanstvo qigong znanosti je predati ljudstvu qigong vadbo in qigong znanost, predati qigong človeškemu telesu v namen znanstvenih raziskav, v namen odpiranja izredne inteligence človeškega telesa. Nato uporabiti izredno inteligenco za nadaljnje raziskovanje človeškega telesa kot takega, raziskovanje narave, obvladati te ritme in, v obratni smeri, ponovno doseči, da služijo sami sebi. Zato je ta točka, faza višje stopnje, ciljni predmet qigong študij. Trenutno razvijamo qigong, ta je pravzaprav še v osnovni, mladi fazi. Na kakšen način lahko to razumemo? Lahko bi primerjali s komunizmom, ki smo ga omenili na začetku [smeh], če želiš komunistično revolucijo, moraš imeti osnovni cilj in višji cilj. Trenutno je naš osnovni cilj zdraviti bolezenska stanja s telesno vadbo. A če želimo resnično doseči svobodo človeštva, moramo v celoti osvoboditi nivo višjega cilja. Iz tega razloga sedaj razlagamo qigong znanost in moramo stati za tem. Ne moremo se občasno ustaviti in se zadovoljiti z osnovno namero. Ampak, če želimo vzpostaviti qigong, moramo začeti pri osnovnem nivoju, to velja za vsakega človeka, z vidika celotne družbe je tako. Zato moramo na tej točki nekaj razčistiti; sedaj delamo na osnovni ravni zavoljo prihodnosti, ko bomo snovali temelje za višjo raven. Poleg tega bomo z vidika štirih aspektov predstavili qigong. Ta lahko postane znanost, je zadosten, da ga kvalificiramo in imenujemo znanost. Znanost kvalificirajo: teorija, raziskovalna metoda, predmet raziskovanja ter obseg in cilj, ta štiri polja. Qigong znanost ima vse in rezultat tega je, da se lahko kvalificira kot samostojna znanstvena panoga. Na tej točki moram jasno poudariti, da se qigong razlikuje od ostalih znanstvenih panog, zato bomo o tem še govorili. Ampak rad bi vam povedal, da je njegov obseg raziskovanja zelo obsežen, raziskuje biološke aktivnosti človeškega telesa, ki pa so zelo zapletene, saj vsebujejo fizične, kemijske, biološke procese in procese zavesti. V današnjih časih še nobena znanost ni vpletena  v  tako  obsežno  raziskovalno  polje.  Raziskave,  ki  raziskujejo  fizično  telo,  pač raziskujejo fizično telo, kemijske raziskave raziskujejo kemijo, biološke raziskave biologijo, ne vključujejo zavesti. Trenutno zavest še ni poudarjeno raziskovana. Čeprav se psihologija na neki točki dotika zavesti, se še niso ukvarjali z zavestjo, niso še resneje začeli raziskovati tega dela. Toda qigong znanost vključuje vse predmete trenutnih znanstvenih raziskav, ki so pri preučevanju fizisa, kemije, človeškega      telesa  izpustile          pomembno,    bistveno točko raziskovanja; povezavo človeške biološke funkcije s funkcijo zavesti.

Drži, biološki procesi in procesi zavesti v današnji znanosti še niso stvarno prepleteno področje. Zaključimo lahko, da qigong znanost ni le posebna, temveč je tudi čisto sveža. Ker se današnja znanost še ni srečala z njo, je to področje še nedotaknjeno. Lahko bi rekli, da je to novo področje. In ravno zato, ker je to novo področje, definitivno ne gre primerjati moderne znanosti s sodobno znanostjo. V nobenem primeru ne gre uporabljati preteklih teorij za interpretacijo qigonga, ravno to je razlog. Želel sem obrazložiti prvo temo, qigong znanost; qigong je specifična, posebna znanost, in zato sem vam jo na ta način enostavno nekoliko predstavil.

Zdaj bomo razložili drugo vprašanje, ki je struktura znanja qigong znanosti. Ker je qigong samostojna, specifična znanstvena panoga, je seveda enaka kateremu koli znanstvenemu znanju, povzema pravila  oziroma ustroj qigong znanosti, vendar pa je sam koncept qigong znanosti v Zhineng qigongu vzpostavljen šele krajši čas. Toda glede na teh nekaj let razvoja qigonga, predvsem Zhineng qigonga, je že vzpostavljeno temeljno znanje celostne qigong znanosti. Ta tudi formira posebnosti intelektualnega okvira. Ker znanost, enostavna znanost, lahko da ne potrebuje intelektualnega okvira; struktura okvira, celotni okvir lahko da ni tako dovršen. A v vsaki večji znanstveni stroki mora biti strukturiran intelektualni okvir.

Kakšna mora biti struktura intelektualnega okvira znanosti?

Z vidika sodobne znanosti lahko povzamemo tri velike segmente: temeljna teorija, intelektualna struktura sta bistveni del, potem pa obstaja še tehnični del. Korenine intelektualnega znanja, kaj so temelji tega znanja in kaj tehnike? Na kakšen način je teorija tehnike aplikativna, uporabna? Na splošno je struktura modela znanstvenega znanja tristopenjska: temeljna teorija, tehnična teorija in uporabna teorija. Temeljna teorija je bistvena, najosnovnejša in najširša. Tehnična teorija je praktično izvajanje temeljne teorije. Če temeljna teorija ne obstaja, potem ni vprašanja o tehnični teoriji. Če obstaja, potem obstaja tudi vprašanje o namenu tehnične teorije. Če obstaja uporabna teorija, kako jo uporabimo v praksi? To je intelektualni okvir sodobne znanosti. Ne glede na to se sodobna znanost in qigong znanost v veliki meri razlikujeta. Vendar lahko imitiramo okvir sodobne znanosti oziroma osvetlimo intelektualni okvir znanosti in uokvirimo qigong znanstveno znanje v neki model, tudi to bi šlo. In potem lahko rečemo, da qigong zadostuje pogojem znanosti. Vendar ima ne glede na ta okvir posebne karakteristike, zato jih bomo vse hkrati podrobno obrazložili. Glede na qigong znanost, do današnjih časov qigong krogi po celotni državi še niso zares povzeli teh intelektualnih znanj, samo Zhineng qigong napreduje s tem. Zato moramo mi z Zhineng qigongom razširiti intelektualni okvir, okvir qigong znanosti, okvir intelektualne strukture. Rečeno z vidika qigong znanosti in njegove temeljne teorije, kaj tvori temeljno teorijo, kateri so njeni deli? V razlago moramo vključiti vse vidike, povezane s qigongom. Ali qigong znanost predstavlja jedro qigonga? Potrebno se je poglobiti v qigong znanost, nato pa moramo vaditi qigong. Raziskovalna metoda je qigong in ta metoda je medtem, ko raziskuje človeško telo, še vedno qigong. Sošolci, bodite pozorni na to vprašanje: naša qigong raziskovalna metoda je qigong kot tak. Kako je prišlo do tega? Z vadbo qigonga pride do tega. Ja, prek qigong vadbe. Po tem, ko imamo to sposobnost, raziskujemo življenjske funkcije, ki so same zase qigong praksa. Nenazadnje je qigong jedro qigong znanosti. Če izvzamemo qigong, tedaj ne moremo govoriti o qigong znanosti. Glede na temeljno teorijo qigonga, predvsem s tem znanjem vzpostavimo metodologijo, metodološke temelje, ti pripadajo temeljnemu delu teorije qigong znanosti. In še enkrat izpostavljam, kar sam ravnokar povedal: qigong sam je jedro qigong znanosti. Poleg že omenjenega o qigongu obstaja tudi zgodovina qigonga, metodologija qigonga in študija qigonga, to vse moramo šteti kot del temeljne teorije qigong znanosti. Kako naj razumemo temeljni del? V temeljnem delu, v najbolj korenitem delu Zhineng qigonga je koncept hunyuan. Lahko bi ga poimenovali »celostna teorija človeka in neba«. Kako ta naša znanja razdeliti na posamezne dele? Kako jih vzpostaviti kot delčke temeljne teorije? Nekateri dandanes razlagajo, kaj je fiziologija; je anatomija, psihologija. Če pogledamo temelje moderne znanosti, možganske znanosti, ti temelji niso enaki temeljem qigong znanosti, vendar pa so to seveda njegovi kulturološki temelji, so kulturološki temelji qigong znanosti. Na primer moderna znanost; torej z vidika neke znanstvene veje, recimo psihologije, anatomije, nevroznanosti, možganske znanosti, vseh njih, ali pa medicine, celotne medicine, lahko poimenujemo njihov temeljni del. Vendar to ni qigong znanost, zato to ni temeljni del qigong znanosti. Je pa kulturološki temelj qigong znanosti, ja, kulturološki temelj. Kajti temeljni predmetneke znanosti jetemelj specializiranega področja.  Če na primer študiraš zahodno medicino, so temeljni predmeti študija zahodne medicine: anatomija, psihologija, biokemija, embrionalna histologija itd., vse to upoštevamo kot temeljne predmete. Prav tako kot tudi farmakologija. Pravzaprav moramo farmakologijo nujno obravnavati kot del temeljnega kurikuluma. Patologije ne gre uvrščati k osnovnim predmetom, patologija spada h kurativi. Ker daje specifičen tip temeljev, je potrebno s tega vidika upoštevati vzpostavljeno temeljno znanje. A v naši qigong znanosti, kaj je njeno temeljno znanje? Njena metodologija, koncept hunyuan, qigong znanje, to so njeni temelji, njeni temeljni deli. Fiziologija in psihologija pa nista temeljna dela, ne moremo reči, da izhaja iz teh dveh temeljnih delov. Iz tega dela tudi lahko razložimo razliko med qigong znanostjo in znanostjo, različne dele. Če naprej vsi skupaj pogledamo današnjo znanost, tudi ta deli svoj okvir. Deli se na psihologijo, fiziologijo, anatomijo, nevroznanost itd., vse te dele lahko umestimo v enak temelj, iz katerega tudi izhajajo. Če nekdo reče, da je to temeljni del qigonga, rečemo, da ni,ne, ni. To ni temeljni del. Drugi del pa pripada tehničnemu delu. Tehnični del, ključni del te teorije, najbolj bistveni del, je tudi ključ qigong znanosti. Kako se lotimo uporabe tega dela, kako ga razvijemo, kako ga obvladamo in tehnično uporabimo teorijo izredne inteligence? Kajti tehnična teorija ni navadna tehnika. Kako se je razvijala, kako uporabljala, kako konkretno obvladati teorijo, kot je teorija izredne inteligence? Tudi to je del tehnične teorije.

Tehnična teorija, kaj je sploh to? Lahko jo zaokrožimo na tri dele: prvi del je prejemanje, prenašanje signalov, tehnika sprejemanja z izredno inteligenco, ki prenaša zunanje informacije v notranjost. Povprečni ljudje sprejemajo informacije prek petih čutilnih organov: oči, ušesa, nos, usta, koža, vsi ti organi sprejemajo najrazličnejše informacije iz zunanjega okolja. Toda receptorji izredne inteligence se ne naslanjajo na omenjena čutila. Ti receptorji so dandanes v tujini poznani kot šesti čut, vrsta posebnega čutenja. To čutenje vključuje zelo veliko, vključuje zelo veliko. Vključuje jasnovidnost, jasnoslišnost, jasnočutnost. Transcendentno zaznavanje! Z vidika našega qigonga poznamo »prodorni vid«, »oddaljeni vid«, »jasnovidnost«, »telepatijo«, »spodnji vid«, »mikrovid«, vse to spada med različne načine sprejemanja. Torej, kakršna koli zavestna percepcija se razume kot sprejemanje informacij. Zato, ko govorimo o teh vidikih, »prodorni vid« nekateri sošolci že razumejo. Z enim prodornim pogledom lahko »prodorno vidimo«, ali je človek bolan ali ne. Z »oddaljenim videnjem« lahko vidimo zelo daleč, s »spodnjim vidom« lahko vidimo stvari v zemlji. Z »mikrovidom« lahko vidimo zelo, zelo majhne stvari. Ko lahko s prostim očesom vidimo, kakšno število eritrocitov, levkocitov, trombocitov imamo trenutno v krvi, tovrstno percepcijo imenujemo »mikrovid«. Vendar pa je to zavestna percepcija, ne gre za gledanje kot tako, ne vidiš, temveč začutiš. Tudi pri »oddaljenem poslušanju« slišimo zelo delikatno. Pravzaprav lahko »oddaljeno vidimo«, »oddaljeno poslušamo«. »Prodorni vid« in vse ostalo, vse to je pravzaprav ena vrsta izredne inteligence, nadčutnih sposobnosti. Pojavijo se samo prek naših preteklih vizualnih ali  slušnih izkustev, ali pa se percepcija izkušnje razlikuje od zunanjih podob. Resnično so vse to sprejemniki, s podporo sprejemnikov nenavadnih sposobnosti, gledati ne pomeni gledati z dejanskim očesom in slišati ne pomeni slišati z dejanskim ušesom. Glede na to temo bomo v trimesečnem sklopu predavanj, ki jih poslušate, govorili o »prodornem vidu«. O sprejemnikih, o sprejemanju in predajanju zunanjega qija, govorili bomo tudi o temeljih diagnosticiranja in zdravljenja. Vse našteto spada med receptorje izredne inteligence. To je tehnika sprejemanja informacij. Obstaja pa še tehnika predajanja informacij. V predajanje informacij spadajo metoda »fa qi« (pošiljati qi), telepatija, telekineza, z vidika zdravljenja bolezenskih stanj pa pošiljanje informaciji neposredno do objekta. To je pravzaprav še malo bolj obširno. Ne le bolezni, tudi stvari lahko preobrazimo. Delali smo najrazličnejše qigong eksperimente od mikro do makro nivoja, vsi ne podpirajo teh vzorcev, vendar pa rastejo v funkcionalnosti.

Druga točka predajanja informacij objektivni okolici prav tako spada k izredni inteligenci. Običajni ljudje ne posedujejo teh sposobnosti, ne morejo uporabiti telesa na ta način, vendar z vadbo qigonga lahko izredno inteligenco uporabljamo brez podpore specifičnih zadev. Taki so rezultati sposobnosti, da prek tehnike izredne inteligence informacije posredujemo do objektov. To je drugi del, »nadnaravne tehnike«.

Tretji del pa je »nadnaravno razmišljanje«. Tako razmišljanje nima povezave s splošnim logičnim mišljenjem ali logičnim sklepanjem. Prav tako  ga vizualizacije  – misli v slikah ne podpirajo. Ima drugačno dinamiko in čutenje kot mišljenje, ki ga poznamo, drugačne figure in drugačno logiko razmišljanja, ima posebno obliko razmišljanja, ki ni enako splošnemu. Ta oblika razmišljanja naenkrat zaobjame oziroma dojame vse značilnosti objekta. Nemudoma prejme ultimativno esenco rezultata tega predmeta. Značilnosti takega mišljenja bodo v kratkem dorečene. Naj vam podam tale primer; recimo, da ste dali pred nekaj leti ali pa ta trenutek nekomu v izračun neko število, zelo kompleksno število, doseženo z matematično operacijo, ki je ta oseba morda ne pozna, uporabili ste množenje in dodali vrsto najrazličnejših algoritmov, zelo zapleten primer ste izbrali. Na koncu ste rekli, naj v tišini razmisli in vam na koncu sporoči rezultat, na koncu vam mora sporočiti število, osrednje matematične operacije pa sploh ne razume. V resnici je to majhen otrok, ki še niti najmanj ne razume matematike, in izračuna kvadratni koren … kako vendar kvadratni koren! Iz katere koli zapletene matematične teme vam na koncu poda rezultat. To je ena vrsta nenavadne oblike razmišljanja, s katero neposredno pridemo do rezultatov. Med izredno inteligenco, med tehnike nadnaravnih sposobnosti, torej uvrščamo tehniko sprejemanja, tehniko predajanja in tehniko mišljenja. Medtem ko je možno razložiti način tehnike sprejemanja in predajanja, je metoda mišljenja nerazložljiva, to je nemogoče razložiti. Je zelo nenavadna, nenazadnje gre za zavedanje v popolnosti. Poleg tega je vsekakor potrebno tehniko predajanja in sprejemanja vaditi, da pridemo do določene stopnje. Tovrstno mišljenje se bo potem počasi pojavilo hkrati s tema dvema tehnikama, ja, bo vzniknilo. Glede na to bi ta vidik teorije lahko poimenovali tehnični teoretski del. Danes govorimo o znanju Zhineng qigonga in o nadnaravnih sposobnostih, predavam o tehnikah nadnaravnih sposobnosti, prej poznanih kot koncept diagnostičnih in terapevtskih metod in tehnik. Seveda v bistvu ne gre le za diagnosticiranje in zdravljenje, pravzaprav zajema vse možne vidike uporabe. Lahko bi rekli, da ga lahko prav povsod uporabimo. To je torej teorija z vidika tehnike. Drugi del teorije bi torej lahko imenovali aplikacija teorije, uporaba teorije. Današnja qigong znanost, prav tako kot tudi Zhineng qigong znanost, je ravno na začetku. Ker je qigong star nekaj tisoč let, je potem omejen le na določeno delovanje? Omejen na vadbo gongfu, telesno zdravje in dolgo življenje. V preteklih praksah ni poudarka na odkrivanju zmožnosti, religiozne prakse (budizem) stremijo k urjenju telesa v namen dosega samokultivacije, izboljšanja zdravja in na koncu nesmrtnosti, razsvetljenje pred smrtjo in ko umreš je zaključeno. Niso pa dobro oblikovali tovrstnega qigonga, kako se ta tehnika uporablja, tega niso oblikovali. A predvsem v zadnjih letih so prišle v uporabo najrazličnejše qigong tehnike. Najbolj aplikativna je uporaba tehnik izredne inteligence, ki se ukvarjajo z diagnosticiranjem in zdravljenjem bolezni; z diagnozo in terapijo. Vendar pa je to le manjši del vidika aplikacije naše qigong znanosti. Potrebno je vzpostaviti vsako disciplino qigong znanosti, vsako področje posebej. V prihodnje se bo z ozirom na diagnosticiranje in zdravljenje bolezenskih stanj izoblikovalo ime »medicinsko qigong zdravljenje«. Ravno sedaj smo govorili o obširnem raziskovalnem okviru qigonga, ki se ne dotika le ljudi, temveč je uporaben na vseh življenjskih področij in v vseh profesijah. Uporaba qigonga na različnih področjih je z vidika zviševanja produktivnosti različnih polj uspela malenkost napredovati. A njegov način delovanja v celoti, konkretne značilnosti na vsakem študijskem področju, specifike načina delovanja se še niso zares izoblikovale. In na koncu lahko rečemo, da se je aplikacija teorije na tem delu šele začela vzpostavljati.

To je pomemben del bodočih ciljev qigong znanosti, kako na vsakem področju aplicirati teorijo in jo vzpostaviti. Ljudje pravijo, učitelj Pang, nisi oblikoval uporabne teorije, kako lahko rečemo qigong teorija, če sploh nima celotnega okvira? Mi pravimo, da to ni res. Glede na to, da smo že začeli s qigong diagnosticiranjem in zdravljenjem. Zdravljenje je tudi uporaba! Imamo primer aplikativnosti teorije, in tudi če imamo le enega, ne moremo trditi, da ga ni. […], ko ga imamo, se območje vzpostavi. Območje se začne vzpostavljati.

Tako lahko rečemo, da je okvir znanja qigong znanosti napredoval, da se je še bolj izpopolnil. V knjigi je shema, razpredelnica, ki je takole narisana, ja, takole je narisana. V narisani shemi je povzet prikaz qigong znanosti. Zgoraj je temelji del, spodaj je tehnični del, najbolj na dnu pa aplikativnost.

Želel bi jasno predavati o teh vprašanjih, jih jasno obrazložiti, zato moramo v nadaljevanju razumeti, usvojiti qigong znanost z višje perspektive in celostno; spoznali jo bomo torej v celoti. Seveda dandanes obstajajo ljudje, ki razlagajo, da qigong ni znanost. Poudarjam, qigong je unikatna znanost in na ta način zadnjih nekaj let poučujemo qigong znanost. Če ne upoštevamo tega vidika, se qigong ne more zdravo razvijati, prav tako se ne more razvijati z neko hitrostjo.

Dandanes ljudje qigong znanja še ne opredeljujejo tako visoko. Zakaj ga ne vrednotijo visoko? Torej, qigong znanost se za zdaj razvija še bolj počasi, ljudje imajo še vedno zelo veliko nejasnega razumevanja oziroma morda celo napačnega razumevanja. Celo v qigong krogih oziroma družbi obstajajo nejasni deli, vključno s koncepti in nekaterimi izrazi. Dandanes je v družbi zelo veliko nejasnih izrazov, recimo: qigong, qigong študija, qigong znanost, bioznanost, moderne znanstvene qigong raziskave, raziskave sodobne znanosti.

Sedaj v naši qigong struji in družbi obstaja ogromno izrazov. Pri tako velikem številu izrazov se vprašamo, kaj so koncepti in definicije vsakega izmed njih? Konotacije in denotacije niso jasne. Zato pomešamo njihovo uporabo, zamešamo; pravimo, to je enako temu, to je enako onemu, a na ta način povzročimo en sam nered, definicije potem niso dobre. Zato moramo mi, da bi bolje razumeli qigong znanost, tej skupini terminov qigong znanosti orisati njegove koncepte in razjasniti, kako bi razločili še ostalih nekaj konceptov. Zato bomo pri tretji temi ustrezno obrazložili definicije konotacij in denotacij qigong znanosti. Kaj so notranji elementi qigong znanosti? Kako vplivajo na zunanjost? S konotacijo in denotacijo. Najprej moramo jasno vzpostaviti konotacijo in denotacijo qigong znanosti in šele nato bomo zmožni razložiti teh nekaj terminov. Če pa hočemo jasno razložiti konotacijo in denotacijo qigong znanosti, moramo narediti primerjavo. Prej smo že govorili o definiciji qigong znanosti, zato moramo trenutno samo narediti primerjavo, da lahko razložimo to vprašanje. V knjigi je v prvem delu najprej opisana raziskava fenomena, to je prvi del. Ampak sedaj ne bomo govorili o tem, najprej bomo razložili drugi del, drugi del govori o qigong znanosti in o bioznanosti, najprej bomo razložili ta dva koncepta.

Najprej si bomo ogledali qigong kot znanost in razložili termin qigong znanost, ta je del izključno našega Zhineng qigonga. Na splošno nihče ne obravnava qigonga kot znanost. Pravijo le, da je qigong starodavna tradicija, da to ni dovolj, da bi bil vzpostavljen kot znanost, da lahko trenutno vzpostavimo samo fenomenološko qigong študijo, samo qigong fenomenologijo. Kaj lahko poimenujemo qigong fenomenologija? Pravimo samo, da vsebuje fenomen. Kako bi to obrazložili, kaj bi učitelj Qian Xuesen poimenoval kot qigong fenomenologija? Tako tradicionalna kitajska medicina kot tudi qigong študija je fenomenologija. Tradicionalna kitajska medicina ne more podati še več argumentov, ne more izreči še več razlogov, lahko se le opre na izkušnje. Qian uči tudi takole, razložimo na primeru: mojster vajencu ne podaja argumentov in razlogov, le pove mu: »Tako to naredi,« ker ima izkušnje in je na mestu bolj izkušenega. Poleg tega pravi, da je tradicionalna kitajska medicina fenomenologija. Po 82 letih poučevanja so krogi tradicionalne kitajske medicine o njem napisali kar nekaj pisem o nasprotovanju. Tradicionalna kitajska medicina se ne interpretira kot znanost, a poseduje toliko teorij. Pravijo, da se te teorije ne štejejo za znanstvene teorije, lahko jih obravnavamo le kot naravoslovno filozofijo. Teh teorij moderna znanost ni sposobna preiskovati, a še vedno uporablja moderno znanost za preučevanje tradicionalne kitajske medicine. Vendar se dandanes veliko ljudi ne strinja s tem, celotna Kitajska ima zelo veliko šol tradicionalne kitajske medicine, več kot 10 šol. Zato bi rekel, da je to neupravičena trditev. V imenu qigonga lahko rečemo, da je tradicionalnih, konvencionalnih teorij ogromno, za celo morje, knjig za celo sobo in vse od njih temeljijo le na izkušnjah, a to lahko drži? Da ne rečemo Zhineng qigong, vsekako je tradicionalen qigong, a se je zgodaj ločil od ostalih raziskovalnih metod.

Tradicionalni qigong ima temeljne teorije, kot so yin yang, pet faz, baguan, trije zakladi, vse to so temeljne teorije tradicionalnega qigonga. Kako lahko trdimo, da nima teorije? Da je zgrajen samo na izkušnjah? To ne drži. Prav tako te teorije prinašajo vodilo za uspešno vadbo. Zato je učitelj Qian učil, da mora resna znanstvena teorija doprinesti smernice k uspešni izvedbi. Ampak qigong in tradicionalna kitajska medicina sta oba uspešna, in oba prenašata teorijo, ki usmerja izvedbo k večji efektivnosti. Kako bi lahko trdili, da nista znanost? Seveda sta. Torej, izpostavili smo, da je qigong unikatna znanost, qigong znanost. Danes nekateri razlagajo, da je bioznanost, ne rečejo qigong znanost, temveč bioznanost. Kaj vključuje izraz bioznanost? Pravijo, da vključuje qigong, nadnaravne sposobnosti, tradicionalno kitajsko medicino; na ta način poučujejo. Povejmo še, kako mi razlagamo bioznanost, razložili bomo današnji vidik človeka kot celote. Kako bi razložili vedo o življenju? Pravzaprav prav vsaka raziskava o ritmih življenjskih funkcij spada k bioznanosti. Lahko rečeš, da so tradicionalna kitajska medicina, nadnaravne sposobnosti in qigong veda o življenju, ampak ali fiziologija in psihologija tudi spadata v to vedo? Spadajo študije meridianov v vedo o življenju? Kaj pa študije možganov? Vse moramo šteti, ja, vse moramo šteti. Zato bioznanost in qigong znanost nista en koncept, temveč dva. Razložili smo že, govorili smo, kako je nastala qigong znanost, kaj pa bioznanost? Bioznanost je obsežna kategorija, vsaka raziskava pravil delovanja življenjskih funkcij se imenuje bioznanost. Zato sem dodal ime za ta izraz, izraz bioznanost. Učitelj Qian je učil, da se imenuje znanost človeka. Mislim, da je poimenovanje »bioznanost« nekoliko boljše, z vidika raziskav človeškega telesa, z vidika znanosti človeškega telesa pa je preveč enostavno. Znanost človeka in narave, prav vse raziskave pravil življenjskih funkcij, se imenujejo bioznanost, ni važno, katero metodo uporabiš, če uporabiš kemijo ali fiziko, je v redu, če anatomijo, je tudi v redu, katero koli eksperimentalno metodo uporabiš, je dobro, ampak v vsakem primeru se raziskava ritmov življenjskih funkcij imenuje bioznanost. Ta razpon je zelo velik. Če takole pogledamo, qigong tudi raziskuje ritme življenjskih funkcij in qigong znanost mora biti prav tako klasificirana kot del bioznanosti. Vsak od vas naj malo razmisli, če je tako ali ni. Mi pravimo, da vsaka raziskava v bioznanosti, ne glede na to, katero metodo uporabi, spada v bioznanost. Tudi qigong raziskuje življenjske aktivnosti, zato ga je z vidika tega pomena nujno potrebno umestiti v bioznanost. Kaj je fiziologija, biokemija, anatomija, histologija, znanost o možganih, nevrologija, psihologija v moderni znanosti? Dandanes lahko te metode raziskujejo vse mogoče, rentgenski žarki na primer. Drugačne metode vzpostavijo drugačno študijo. Kakorkoli, na tem mestu moramo malo razložiti  večja nasprotja bioznanosti ter qigong znanosti. Zakaj nista enaka? Oziroma na kakšen način se razlikujeta? Bioznanost raziskuje življenjske funkcije s pomočjo raziskovalnih tehnik moderne znanosti. Sodobna znanost ne glede na to, kaj in kako, uporablja raznovrstne raziskovalne metode za raziskovanje življenjskih funkcij in vsaka od njih je specifična, vendar so metodologije teh raziskovalnih metod in metodološki temelji identični.

Recimo, da uporabiš fizikalno metodo, kemično metodo, anatomijo ali druge eksperimente teh metod, njihova metodologija ni klasificirana kot analiza, temveč kot sinteza. Njihov metodološki temelj, najbolj korenit temelj, je enak v eni točki: pri vseh sta zavest oziroma duh in materija ločena. Ta temeljna točka je identična. In ko rezultat vsako področje znanosti današnjega časa,  ki  raziskuje življenjske funkcije, pripada kategoriji bioraziskav v moderni znanosti. Pripada moderni znanosti in pripada bioznanosti. Ampak qigong znanost, četudi raziskuje človeško delovanje, je metoda, ki jo pravzaprav uporablja prek qigong vadbe pridobljena sposobnost izredne inteligence. Ta metoda je drugačna od vseh ostalih, ta metoda ni enaka ostalim in niti ni temeljna. Najbolj temeljna je

metodologija in metodološki temelj je drugačen. Potem bom to še razložil, v tretjem segmentu bomo obravnavali to temo, metodološki temelj qigong znanosti. Metodološki temelj je koncept hunyuan (koncept celostnega obstoja), ki obravnava zavest oziroma um in materijo kot celoto. Moderna znanost izključuje zavest, kateri koli eksperiment ne vključuje delovanja zavesti. V qigongu pa je drugače, faktor zavesti se uporablja v celoti, uporablja se zavedanje oziroma zavest kot aktivnost, ki vzpostavi raziskavo. Zatorej je njegov metodološki temelj drugačen od temelja moderne znanosti, pravzaprav sta popolnoma različna. V tem smislu qigong znanosti ne moremo označiti za bioznanost. Kajti bioznanost ima eno veliko, zelo temeljno predpostavko, ki je skladna z metodologijo, s pravili temeljne metodologije. Ta pravila imajo specifične podrobnosti in qigong ne deluje v skladu z njimi, posledično lahko z vidika te točke rečemo, da qigong znanost in bioznanost nista enaka.

S čim pa jo v tem primeru lahko primerjamo? Lahko jo primerjamo s človeškim telesom, to je qigong znanost človeško telo raziskuje na en način, moderna znanost pa na drug. Oba raziskujeta telo in njun temelj, človeško telo, ima enako notranjost. Malo se križata, vendar pa se veliko najpomembnejših temeljev, metodologija, metodološki temelj gromozansko razlikuje. Nazadnje qigong znanost ni del moderne znanosti, je samostojna znanstvena veja. Z vidika metodološkega temelja izpodbija novodobno znanost, njeno teoretično podlago, v glavni točki se razlikujeta.

Če se v glavni točki razlikujeta, kako sta potem primerljiva? Lahko ju primerjamo z goro, z eno goro, goro hočemo prekopati skozi; moderna znanost koplje s te strani, Zhineng qigong pa z druge, dokopljeta se lahko do konca, vendar zaenkrat še nista skozi, nista še povezani. Nenazadnje sodobna znanost, bioznanost in qigong znanost niso enake. V moderni znanosti je vse s te strani skopano in vse je s te strani razumljeno, metodologija, metodološki temelj je enak. Qigong znanost pa je razumljena z druge strani, metodologija, temeljna postavitev ni niti malo podobna, zato ne more biti taka kot sodobna znanosti ali bioznanost. Ne ustreza tej kategoriji. Nekateri ljudje pravijo, da je qigong znanost sintetizirana znanost, zato je bioznanost isto kot qigong znanost. Kajti znanost, ki se ukvarja s človekom, je sintetizirana znanost, vendar qigong znanost in znanost človeka nista enaki. Zakaj pravijo, da je znanost človeka sintetizirana znanost? Sošolci, razmislite, vsaka znanstvena struja uporablja moderne tehnike, ki raziskujejo življenjske funkcije, ti tako raziskuješ, jaz tako raziskujem, raziskave vsake znanstvene struje sintetizirajo in so integrirane v bioznanost. Taka vprašanja bomo morali malo bolj razjasniti, qigong znanost je qigong znanost, če ne uporabljaš qigong metod za raziskovanje življenjskih funkcij, potem tega ne moreš oklicati za qigong znanost, potem temu lahko rečeš bioznanost.

Potem je enostavno razdeliti bioznanost in qigong znanost: uporabiti metode qigonga za raziskovanje življenjskih funkcij v qigong znanosti ni enako kot uporabiti metode qigonga za raziskovanje življenjskih funkcij v znanosti človeka. Taka delitev, tako enostavna delitev je dokončna. Mejna ločnica mora biti jasna. V prihodnje moramo biti zelo precizni v procesu razumevanja teh stvari, ne smemo biti nejasni, to  so najbolj temeljne stvari. To je ena stvar, ki jo moramo razločevati.

Ne moremo razlagati enako kot ostali ljudje. Qigong je preboj za qigong znanost, tako kot veda o človeku odpre bioznanost; ali lahko rečemo, da je to pravilna trditev? Poglejte ta način razumevanja. Bioznanost preiskuje ritme človeka, treba je zares raziskati te ritme, lahko, da je qigong prvi odprl to debato in začel to zgodbo, jo odprl kot »varuh vrat«. To je možno, čisto možno.

Ampak, sprejete formulacije raziskav qigonga ni možno razumeti; oni ne razumejo, kaj je preboj v smislu qigonga. Moderna znanost raziskuje qigong, raziskuje in raziskuje in z bioznanostjo dostopa. Pravzaprav je možno, da te raziskave niso v celoti pravilne. Zakaj? Sposobnosti qigong mojstrov bi morale biti večje od običajnih ljudi, minimalno eno stopnjo ali nekaj stopenj. Veliko let že raziskujemo življenjske funkcije običajnih ljudi, z uporabo moderne znanosti in tehnologije raziskujemo življenjske funkcije, raziskave, same raziskave, ki niso veliko razrešile. Kaj pa tako napreden nivo raziskav (kot je izredna inteligenca), je ta odprt za interpretacijo, obrazložitev? Zaenkrat še ne.

Andraž

Author Andraž

More posts by Andraž

Leave a Reply

Translate »